Cechy charakterystyczne obrazu radiologicznego

Zmiany radiologiczne mogą się utrzy-mywać przez 4-6 tygodni. Pozostałością po zapaleniu mogą być zrosty opłucno- we, obszary niedodmy, obraz jasnego płuca.

Gram-ujemną pałeczkę Legionella pneumophila spotyka się często w urządzeniach klimatyzacyjnych i nawilżających. Zakażenia dotyczą głównie osób starszych (z przewagą mężczyzn), pacjentów przyjmujących leki immunosupresyjne, z nowo-tworami, z chorobami nerek.

Cechą charakterystyczną obrazu radiologicznego są plamiste zacienienia początkowo występujące obwodowo. Stopniowo proces ten obejmuje cały płat, często mimo zastosowania antybio tyko terapii. Przy pełnym rozwoju choroby proces występuje obustronnie. Wysięk opłucnowy spotyka się u ok. 3-0 % paq’entów. U chorych ze zmniejszoną odpornością powstają jamy w miąższu płucnym. Dość często objawy radiologiczne utrzymują się długo i mogą być obecne, mimo poprawy symptomatycznej.

Chorobę tę wywołują tlenowe promieniowce z rodzaju Nocardia. Choroby płuc wywołuje najczęściej Nocardia asteroides. Do zakażenia oportunistycznego docho- dzi zwykle u pacjentów o zmniejszonej odporności (terapia immunosupresyjna), chorych na białaczkę, ziarnicę złośliwą lub na chłoniaka.

Radiologicznie w płucach stwierdza się niespecyficzne zmiany pojedyncze lub rozsiane. Często powstają jamy w tkance płucnej. Infekq’a może przechodzić na ścianę klatki piersiowej i do jamy opłucnowej, powodując powstanie ropnia- ków. Węzły chłonne wnęk mogą być powiększone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>