Mechanizmy uzasadniania norm w etyce seksualnej

Powstają liczne pytania.Czy tą następną wartością miałaby być rodzina? I czy ona miałaby pośredniczyć między etyką ogólną a etyką seksualną, jak to miało miejsce w większości systemów etycznych znaczących (Egipt, Babilon, Izrael, Grecja, Rzym, Zachód)? Czy też wystarczy przyjęcie racji następnej z systemu ogólnego: drugi człowiek, i czy ta racja zapewni posługiwanie się normami systemu nadrzędnego dla etyki seksualnej, i (co wydaje się praktycznie ważniejsze) czy powstaną między nimi powiązania psychologiczne, to znaczy, czy elementy etyki seksualnej będą działały motywująco, pod wpływem związku z ogólnymi zasadami i wartościami: „człowiek” i „drugi człowiek”? Racja nie jest bowiem tylko uzasadnieniem istnienia związku, ale powinności (obowiązywania), nie

W ten sposób można zinterpretować wiele działań monoseksualnyeh, jak i biseksualnych urzeczowionych (instrumentalizm w układzie pary, mastrubacje o tle wyobrażeniowym partnerskim). mówiąc o racji jako zasadzie wyboru, przy wystąpieniu alternatyw działań «.

Jeżeli za następną rację uzna się wartość „drugi człowiek”, to czy znaczenie pojęciowe – para ludzka – jest inne na gruncie etyki seksualnej niż relacja „człowiek” wobec „drugiego człowieka” na gruncie etyki ogólnej? „

Mechanizmy uzasadniania norm w etyce seksualnej mogą polegać na: a) uzasadnianiu bezpośrednim przez odniesienie do etyki ogólnej wartości i godności człowieka, czyli własnej osoby, jak i wartości innych ludzi – z czego płyną dyrektywy czynienia sobie tego, co służy dobru własnemu (szczęście jako synteza wątków indywidualnych i społecznych) i dobru drugiego człowieka b) uzasadnianiu pośrednim przez odniesienie do wartości pośredniczącej, np. rodziny, i uzależnienie etyki seksualnej od ogólnej przez zasady konstytuujące ten system, np. reguła wierności przez zasadę monogamii „nie cudzołóż”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>