Normy socjologiczne

Normy socjologiczne oceniają, co jest dla społeczeństwa dobre, a co złe – a więc jakie zachowania seksualne są akceptowane społecznie, a jakie wchodzą w zakres patologii społecznej. Ścisłe odgraniczenie normy od patologii społecznej nie jest łatwe do zdefiniowania. Jedni przez patologię społeczną rozumieją zaburzenia wzorców i mechanizmów stosunków międzyludzkich, inni procesy, przez które stosunki w grupach społecznych zostają rozbite, a jeszcze inni niedostosowanie społeczne (będące społecznym podłożem indywidualnych odchyleń w zachowaniu seksualnym), które jest następstwem „przedziału kulturowego” (przemiany techniczne i społeczne przebiegają szybciej niż kulturowe, a wskutek tego powstaje stały „przedział kulturowy” między nowymi stosunkami społecznymi, wytworzonymi przez zmiany techniczne i organizacyjne, a nie nadążającą za tymi zmianami przestarzałą strukturą poprzedniego układu). Patologię społeczną tłumaczy się również . koncepcją anomii (traktowanie z osłabionym respektem systemu społecznego oraz podstawowych norm społecznych), lub też rozumie się przez nią ten rodzaj zachowania, który pozostaje w zasadniczej sprzeczności ze społecznie akceptowanymi wartościami światopoglądowymi. A więc podstawowe, akceptowane społecznie normy moralne, etyczne i prawne są punktem odniesienia, określającym, czy dane zachowanie seksualne mieści się w granicach normy, czy też stanowi patologię społeczną. Samo naruszenie tych norm nie wystarcza jednak, aby takie lub inne zachowanie seksualne uznać za patologiczne, ponieważ w każdym społeczeństwie istnieje pewien margines tolerancji. Do patologii społecznej zalicza się zatem jedynie te zachowania seksualne, które wielokrotnie i w jaskrawy sposób naruszają pewne podstawowe normy społeczne, przy czym stopień akceptacji tych norm jest odpowiednio wysoki. Zaliczenie danego zachowania seksualnego do patologii społecznej nie oznacza, iż musi ono być rozpatrywane równocześnie w kategoriach patologii medycznej, a więc powinno być uznane za chorobę wymagającą leczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>