Obniżenie siły popędu płciowego po kastracji

Popęd seksualny oprócz swych specyficznych zadań spełnia również rolę składnika całości napędu psychoruchowego człowieka. Przekonują nas o tym zmiany, jakie zachodzą w zachowaniu człowieka po dokonaniu kastracji. Theiler (1960) udowodnił, że oprócz zmian cielesnych u osobników wykastrowanych dochodzi do zmian psychicznych, charakteryzujących się obniżeniem napędu psychoruchowego, poczuciem małej wartości własnej i niewydolnością ogólną, skłonnościami hipochondrycznymi, chwiejnością emocjonalną i nieopanowaniem emocji, zwiększoną pobudliwością ogólną, nadwrażliwością i męczliwością. Ponadto występowały dysforyczne zmiany nastroju, a nawet objawy depresji ze skłonnościami samobójczymi, obniżona tolerancja na alkohol oraz skłonności do nałogowego zażywania środków narkotycznych. Duże znaczenie ma występujące u kastratów uspołecznienie, które przejawia się w obniżeniu tendencji przestępczych, a u żonatych w pogłębieniu się zainteresowań sprawami rodzinnymi.

Obniżenie siły popędu płciowego po kastracji jest odwrotnie proporcjonalne do stopnia inteligencji osobnika. U ludzi z wysoką kulturą duchową i wysokim stopniem inteligencji osłabienie popędu płciowego następuje powoli i nie jest znaczne. Ludzie prymitywni reagują na kastrację szybkim i silnym osłabieniem popędu. Świadczy to o tym, że im lepiej rozwinięta jest psychika człowieka, tym bardziej uniezależnia się siła jego popędu seksualnego od mechanizmów hormonalnych. Działanie kastracji jest ponadto o wiele słabsze u tych ludzi, którzy związani są aktualnie uczuciem miłości z partnerką, natomiast jest ono silniejsze u tych, którzy odbywają stosunki płciowe z kobietą jedynie pod wpływem pożądania seksualnego. Dowodzi to, że rozwój wyższych uczuć w postaci miłości erotycznej również sprzyja uniezależnieniu się popędu seksualnego od mechanizmów hormonalnych. Zmiany pokastracyjne w zakresie popędu seksualnego u mężczyzn zdają się zresztą zależeć nie tyle od bezwzględnego obniżenia substancji androgennych w organizmie, ile od przesunięcia w stosunkach ilościowych między androgenami a estrogenami (wydzielanymi przez komórki Sertoliego w jądrach).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>