OPŁUCNA I SRÓDPIERSIE

Obrzęk pluć. Obrzęk płuc może powstać w czasie leczenia krwią, preparatami krwiozastępczymi (np. Dekstran), preparatami osmotycznie czynnymi (np. Mannitol), Czynnikiem sprzyjającym temu jest przewod- nienie i niewydolność krążenia. W niektórych przypadkach nie raa to żadnego związku z hipowolemią, lecz jest wynikiem działania leukoagluty- nin krwi dawcy lub biorcy [55], Obrzęk płuc może być wowołany również przez adrenalinę, salicylany, fenylobutazon, própranolol, tiazydy, tlen stosowany w warunkach hiperbarycznych, rentgenowskie środki cieniujące heroinę [50].

Wspomniany już metyzergid i nitrofurantoina są lekami, które najczęściej wywołują suche lub wysiękowe zapalenie opłucnej, dotyczy to też leków wywołujących SLE.

Fenytoina i hormony kory nadnerczy mogą być przyczyną poszerzenia się cienia śródpiersia. W przypadku fenytoiny jest to wnękowa adeno- patia, która ustępuje po 1-2 tyg. od odstawienia leku [26, 37].

Jeden przypadek (dane nie publikowane) obserwowany przez autora nasuwa przypuszczenie, że dodatkowo oprócz nagromadzenia się tkanki tłuszczowej przyczyną poszerzenia śródpiersia może być przewodnienie. Obserwacja dotyczyła chorego z zespołem nerczycowym i znaczną hipo- albuminemią, u którego pod wpływem intensywnego odwodnienia cień śródpiersia się zmniejszył.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>