Komplikacje zdrowotne przez papierosy

Papierosy tłumiły apetyt i udało mi się schudnąć do mojej obecnej wagi, czyli pięćdziesięciu sześciu kilogramów. Przykro mi, ale przy tych wszystkich lunchach, których wymaga moja praca, byłabym gruba jak beczka, gdybym przestała palić.” Tym się co roku kończyła nasza rozmowa na ten temat. Pewnego dnia rano Mary zadzwoniła

Dalej

Ataki astmy

Nie dochodzi wtedy do gwałtownego wysychania śluzówki, a co za tym idzie zwężenia dróg oddechowych i trudności z oddychaniem. (Ostrzegam tylko przed gwałtownym zanurzaniem się w lodowatej wodzie, bo jest to szok dla organizmu tak silny, że też może wywołać atak astmy.) Jeden z moich synów jest astmatykiem o

Dalej

Uczenie się reakcji unikania

Stwierdzono, że samice szczurów uczą się reakcji unikania szybciej niż samce. Na przykład, jeżeli przed zadziałaniem wstrząsem elektrycznym podaje się sygnał dźwiękowy lub świetlny, po którym szczur może wykonać czynność, która go od tego wstrząsu uchroni, to samica uczy się wykonywać taką reakcję szybciej niż szczur samiec. Zdolność ta zmniejsza się, jeżeli w okresie noworodkowym samicom szczurów poda się androgeny.

Dalej

Zmiany zwyrodnieniowe

Uszkodzenie części miękkich. Do izolowanych uszkodzeń należą: a) naderwanie przyczepów mięśni i więzadeł (np. międzykolcowych) przy nagłych ruchach, b) skrę-cenie stawów międzykręgowych (torebek, więzadeł), c) uszkodzenie chrząstek stawów międzykręgowych i drobne, niewidoczne na radiogramie uszkodzenia wyrostków stawowych (mogą one być przyczyną późnych bólów miejscowych i

Dalej

Leczenie chorób odogniislkowych

Niekiedy bardzo ciekawe wyniki daje tzw. test sekundowy. Za pomocą wstrzyknięcia podśluzówkowego w okolicę podejrzanego ogniska czynnego 0,25 ml Impletolu (tj. preparatu składającego się z nowo- kainy i kofeiny) uzyskuje się ustąpienie ostrych objawów choroby od- ognilsikowej po 1 sek. na czas 8 godz.

Leczenie chorób odogniislkowych polega

Dalej

Ochraniacz Mensingi

Ochraniacz Mensingi może wprowadzać sobie do pochwy sama pacjentka, odpowiednio przez lekarza pouczona. Przepłukanie pochwy przed założeniem i po wyjęciu ochraniacza jest wskazane.

W odróżnieniu od ochraniaczy dzielących pochwę na dwie części umocowaną do nich gumową błoną osobną grupę stanowią ochraniacze nakładane na część pochwową (ryc. 95), w kształcie czapeczek z twardej gumy lub z metalu. Mają one te dodatnie strony, że umożliwiają bezpośrednie przyleganie do siebie narządów służących do spółkowania i że nie upośledzają procesu wchłaniania nasienia przez ściany pochwy. Wzorów tego rodzaju ochraniaczy jest dużo, różnią się jednak od siebie tylko nieznacznie.

Dalej

Olbrzymia większość zakażeń

Musimy stwierdzić z całą ,stanowczością, że olbrzymia większość zakażeń połogowych jest następstwem wprowadzenia drobnoustrojów z zewnątrz za pośrednictwem rąk lekarza lub położnej, narzędzi czy też materiału opatrunkowego, a więc wskutek niedbalstwa lub też nieznajomości zasad aseptyki i antyseptyki. Znamy jeszcze inne źródła zakażenia, jak dotykanie narządów płciowych lub samobadanie się przez rodzącą. Jeszcze inne źródło stanowi spółkowanie w ostatnich dniach ciąży lub na początku porodu. Przeniesienie zakażenia własną niemytą ręką rodzącej nie wymaga dalszych wyjaśnień, natomiast bakteriologiczne badanie wydzieliny napletka wykryło w niej, aż w 75% obecność paciorkowców, co wyjaśnia zakażenie po stosunkach w samym końcu ciąży. Dawniejsze przypuszczenia, że zakażenie może przedostać się z powietrza, na podstawie ostatnich badań zostało zupełnie odrzucone. Natomiast ustalono, że nosiciele zarazków w gór-nych drogach oddechowych, udzielający pomocy fachowej są niebez-pieczni dla rodzących i położnic. Głośne mówienie, kaszel, kichanie wraz z kropelkami wydalanego śluzu przenosi drobnoustroje nawet na dużą odległość. Tą drogą zakażenie może się dostać bezpośrednio na ranę, lub pośrednio przez narzędzia i materiał opatrunkowy. Dlatego też zalecamy personelowi, mającemu styczność z rodzącymi lub położni-cami, noszenie masek z gazy.

Dalej

HYDROTERAPIA – ROZWINIĘCIE

Jakkolwiek można dla ostrożności położyć pęcherz z lodem nie bezpośrednio na brzuchu, lecz na skórze oddzielonej od niego warstwą flaneli, należy unikać leczenia tą metodą osób cierpiących na reumatyzm, dnę i pewne postacie przewlekłych zapaleń kiszek, na które przejmujące zimno wpływa niekorzystnie.

Okłady cieple w okresie ostrym zapaleń macicy i jej przydatków nie odgrywają większej roli w szczególności dlatego, że wpływają na ból w stopniu znacznie mniejszym niż lód lub okłady zimne często zmieniane. W stanach przewlekłych natomiast najrozmaitszych schorzeń przydatków z podrażnieniem otrzewnej, zwłaszcza jeśli występują bóle w związku z zaburzeniami nerwowymi i przekrwieniem narządów miednicy małej, dają dobre wyniki. Stosuje się je głównie u osób nerwowych, chorych na artretyzm, cierpiących na przypadłości jelitowe, a przede wszystkim na chroniczne zaparcie stolca w przebiegu schorzeń narządów rodnych.

Dalej

Wymiary zjawiska przestępczości seksualnej część 2

W istocie porównywanie danych z różnych krajów do żadnych miarodajnych wniosków nie może prowadzić, choćby ze względu na różne unormowanie ustawodawstwa w tej kwestii. W Polsce średnio dane roczne za lata 1964 -1968 wykazują, że przestępczość seksualna stanowiła w tym okresie 0,8#/o ogółu zameldowanych przestępstw (12,8 na 100 000 mieszkańców) przyjmując umownie za rok 1965 liczbę 100, w roku 1966 – było ich 118,5, w 1967 r. – 128, w 1968 r. – 107,6 ‚ (Materiały statystyczne INP PAN). Wśród tej grupy przestępstw, jak wiemy, obserwujemy duży wzrost liczby gwałtów (ok. 50% w latach 1965 -1971), spadek liczby pedofilii o ok. 40%. Liczby dotyczące innych przestępstw seksualnych wykazują stabilność (są one zresztą zupełnie niskie).

Dalej

Procesy neurofizjologiczne

Wszelkie zjawiska psychiczne, w tym również zachowania, odczucia i reakcje seksualne, są integralnym składnikiem procesów neurofizjologicznych rozgrywających się w mózgu, zwłaszcza zaś w korze mózgowej. W odniesieniu do emocji i popędu seksualnego kora mózgowa sp łnia funkcję kontrolującą. Reguluje ona i kontroluje różnorodne i bardzo skomplikowane reakcje emocjonalne i seksualne. Mechanizmy korowe „rozpoznają” charakter bodźców wewnętrznych, „przerabiają” je na specyficzne dla człowieka odczuwanie oraz „scalają” wszelkie emocje z reakcjami seksualnymi. Poza tym kora mózgowa jest zasadniczym narządem, za pomocą którego organizm ludzki utrzymuje kontakt ze środowiskiem, w którym się rozwija. Kora mózgowa decyduje o powstawaniu, przebiegu i wygaszeniu wszelkich reakcji emocjonalnych i seksualnych pod wpływem bodźców zewnętrznych, pochodzących ze środowiska. A więc bodźce zewnętrzne, za pośrednictwem kory mózgowej mogą zapoczątkować lub wygaszać wszelkie reakcje emocjonalne i seksualne oraz mogą wpływać na ich natężenie. Powstające w psychice hamulce natury moralnej, religijnej lub jakiejkolwiek innej, uwarunkowane wychowaniem w określonym środowisku, mogą całkowicie zahamować wyzwolenie się jakiejkolwiek reakcji emocjonalnej i seksualnej lub zniekształcać jej przebieg. Podobnie oddziaływać mogą wszelkie urazy psychiczne, związane ze sferą emocjonalną i seksualną, których następstwem może być nieprawidłowy rozwój emocjonalny i seksualny, utrudniający lub uniemożliwiający nawiązanie głębokiej więzi emocjonalnej z innymi ludźmi.

Dalej

Zaloty – rozwinięcie

Informacja na drodze węchowej zostaje przekazana za pomocą substancji zapachowych, tak zwanych feromonów (Vandenbergh, 1975). Substancje te, produkowane przez specjalne gruczoły zapachowe, zostają wydzielane bezpośrednio w powietrze otaczające danego osobnika lub też zostają pozostawione jako ślad zapachowy (często w postaci domieszki do moczu) na różnych elementach otoczenia. Informują one o miejscu pobytu i stanie aktywności seksualnej osobnika wydzielającego feromon (przeważnie samicy). Wydzielanie substancji zapachowej może występować spontanicznie w chwili pojawienia się stanu wzmożonej aktywności seksualnej lub też towarzyszy mu specjalne zachowanie, na przykład pocieranie różnych przedmiotów okolicami ciała, w których mają swoje ujście gruczoły zapachowe, specjalne oddawanie moczu na różne przedmioty itp. Jedynie w drugim przypadku możemy uznać takie przekazywanie informacji zapachowej za formę zalotów, w pierwszym mówimy o wydzielaniu fizjologicznym.

Dalej

Postawy wobec seksu przejawiające się w sztuce – kontynuacja

Sztuka przyjmująca za podstawę przeświadczenie o wszechwładzy seksu nie tyle czynnik ten eksponuje, ile czyni zeń bezpośrednią sprężynę, sprawę władającą ludzką świadomością oraz inspirującą życie biologiczne i duchowe. Uważa się, że seks wiąże się wielorakimi nićmi ze wszystkimi sprawami ważnymi dla człowieka. Jako przykładem posłużę się tu pantomimą Tomaszewskiego Przyjeżdżam jutro, opartą na filmie P. Pasoliniego Teoremat. Została w niej ukazana ingerencja czynnika przekształcającego zasadniczo życie jednej rodziny, wywołującego daleko idące przemiany w psychice wszystkich członków rodziny, zmieniającego ich dotychczasowe życie pod wpływem konfrontacji z nową wartością, przewyższającą potoczność, stereotypowość, banalność. Czynnikiem tym jest seks. Seks wyeksponowano tu do takiej roli, jaką w dawniejszej sztuce odgrywały siły nadprzyrodzone, zdarzenia historyczne czy wydarzenia społeczno-polityczne. Autor scenariusza pantomimy przejawia przekonanie, że właśnie zachowania seksualne symbolizują w sposób sugestywny i jednoznaczny nagłą zmianę, w tym przypadku niszczącą. Piękny młodzieniec staje się przedmiotem pożądania kolejno wszystkich członków jednej rodziny, a spełnienie tego pożądania pozostawia głęboki ślad w ich psychice i wiedzie do zaburzeń chorobowych. W widowisku tym wcale nie chodzi o wyeksponowanie seksu, gdyż w ogóle nie mówi się o tym w programie spektaklu, lecz o ukazanie jego siły przekształcającej, niezwalczalnej i podstawowej. ,

Dalej

Łechtaczka a masturbacja

Do zrozumienia udziału i roli łechtaczki w reakcjach seksualnych kobiety przyczyniły się obserwacje jej zachowania się w czasie masturbacji. Stwierdzono, że zarówno techniki stymulacji, jak i reakcje seksualne na bezpośrednią stymulację łechtaczki lub wzgórka łonowego są odmienne u prawie każdej kobiety. Być może, wiąże się to ze stwierdzonymi już wcześniej przez Krantza (1958) różnicami w jakości i ilości zakończeń nerwowych oraz ciałek Paciniego w obrębie trzonu i żołędzi łechtaczki u różnych kobiet. Wprawdzie już uprzednio zwracano uwagę na konieczność stymulacji łechtaczki w czasie gry miłosnej przed stosunkiem, jednak starano się odpowiedzieć tylko na pytanie: dlaczego i kiedy należy to czynić? Tymczasem badania wykazały, że największe znaczenie ma nie tyle zagadnienie związane z tym „dlaczego i kiedy” stymulować łechtaczkę, lecz „jak” (tj. w jaki sposób) i „jak długo” należy to czynić. Nie zaobserwowano nawet dwóch kobiet, które uprawiałyby masturbację tym samym sposobem, aby osiągnąć orgazm, a więc sposób stymulacji odgrywa niepoślednią rolę w reakcjach seksualnych kohiety. Na ogół kobiety, które stymulowały bezpośrednio. łechtaczkę, koncentrowały się na jej trzonie, a nie na żołędzi. Informowały przy tym, że przy manipulacji skoncentrowanej przez dłuższy czas na jednym miejscu lub przy użyciu zbyt dużego nacisku wytwarza się pewne znieczulenie ograniczone do danego obszaru stymulacji.

Dalej

Normy socjologiczne

Normy socjologiczne oceniają, co jest dla społeczeństwa dobre, a co złe – a więc jakie zachowania seksualne są akceptowane społecznie, a jakie wchodzą w zakres patologii społecznej. Ścisłe odgraniczenie normy od patologii społecznej nie jest łatwe do zdefiniowania. Jedni przez patologię społeczną rozumieją zaburzenia wzorców i mechanizmów stosunków międzyludzkich, inni procesy, przez które stosunki w grupach społecznych zostają rozbite, a jeszcze inni niedostosowanie społeczne (będące społecznym podłożem indywidualnych odchyleń w zachowaniu seksualnym), które jest następstwem „przedziału kulturowego” (przemiany techniczne i społeczne przebiegają szybciej niż kulturowe, a wskutek tego powstaje stały „przedział kulturowy” między nowymi stosunkami społecznymi, wytworzonymi przez zmiany techniczne i organizacyjne, a nie nadążającą za tymi zmianami przestarzałą strukturą poprzedniego układu). Patologię społeczną tłumaczy się również . koncepcją anomii (traktowanie z osłabionym respektem systemu społecznego oraz podstawowych norm społecznych), lub też rozumie się przez nią ten rodzaj zachowania, który pozostaje w zasadniczej sprzeczności ze społecznie akceptowanymi wartościami światopoglądowymi. A więc podstawowe, akceptowane społecznie normy moralne, etyczne i prawne są punktem odniesienia, określającym, czy dane zachowanie seksualne mieści się w granicach normy, czy też stanowi patologię społeczną. Samo naruszenie tych norm nie wystarcza jednak, aby takie lub inne zachowanie seksualne uznać za patologiczne, ponieważ w każdym społeczeństwie istnieje pewien margines tolerancji. Do patologii społecznej zalicza się zatem jedynie te zachowania seksualne, które wielokrotnie i w jaskrawy sposób naruszają pewne podstawowe normy społeczne, przy czym stopień akceptacji tych norm jest odpowiednio wysoki. Zaliczenie danego zachowania seksualnego do patologii społecznej nie oznacza, iż musi ono być rozpatrywane równocześnie w kategoriach patologii medycznej, a więc powinno być uznane za chorobę wymagającą leczenia.

Dalej