Procesy neurofizjologiczne

Wszelkie zjawiska psychiczne, w tym również zachowania, odczucia i reakcje seksualne, są integralnym składnikiem procesów neurofizjologicznych rozgrywających się w mózgu, zwłaszcza zaś w korze mózgowej. W odniesieniu do emocji i popędu seksualnego kora mózgowa sp łnia funkcję kontrolującą. Reguluje ona i kontroluje różnorodne i bardzo skomplikowane reakcje emocjonalne i seksualne. Mechanizmy korowe „rozpoznają” charakter bodźców wewnętrznych, „przerabiają” je na specyficzne dla człowieka odczuwanie oraz „scalają” wszelkie emocje z reakcjami seksualnymi. Poza tym kora mózgowa jest zasadniczym narządem, za pomocą którego organizm ludzki utrzymuje kontakt ze środowiskiem, w którym się rozwija. Kora mózgowa decyduje o powstawaniu, przebiegu i wygaszeniu wszelkich reakcji emocjonalnych i seksualnych pod wpływem bodźców zewnętrznych, pochodzących ze środowiska. A więc bodźce zewnętrzne, za pośrednictwem kory mózgowej mogą zapoczątkować lub wygaszać wszelkie reakcje emocjonalne i seksualne oraz mogą wpływać na ich natężenie. Powstające w psychice hamulce natury moralnej, religijnej lub jakiejkolwiek innej, uwarunkowane wychowaniem w określonym środowisku, mogą całkowicie zahamować wyzwolenie się jakiejkolwiek reakcji emocjonalnej i seksualnej lub zniekształcać jej przebieg. Podobnie oddziaływać mogą wszelkie urazy psychiczne, związane ze sferą emocjonalną i seksualną, których następstwem może być nieprawidłowy rozwój emocjonalny i seksualny, utrudniający lub uniemożliwiający nawiązanie głębokiej więzi emocjonalnej z innymi ludźmi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>