Propanolol i jego działanie

Działanie niepożądane propranololu najsilniej wyrażone jest jego wpływem kardiodepresyjnym, co może prowadzić do spadku ciśnienia tętniczego i niewydolności krążenia. W zakresie układu krążenia mogą wystąpić ponadto: rzadkoskurcz, blok przedsionkowo-komorowy, a także częstoskurcz wywołany mechanizmem „re-entry” [28], Ze strony układu pokarmowego pojawiają się czasami nudności, wymioty, biegunka. Objawy toksyczne ze strony układu nerwowego mogą charakteryzować się depresją umysłową i parestezjami. Czasem występują alergie skórne.

Oksprenolol (Trasicor, Coretal). Lek ten, podobnie jak propranolol, działa silnie przeciwarytmicznie (jest też stosowany w podobnych dawkach). W dawkach leczniczych zwalnia czynność serca i zmniejsza objętość minutową o ok. 20 – 30%. W przeciwieństwie do propranololu wykazuje jednak słabe działanie sympatykomimetyczne [6]. Działanie niepożądane jest zbliżone do objawów spotykanych przy stosowaniu propranololu [5, 6],

Pindolol (Visken). Lek ten wykazuje słabe działanie „błonowe” (znieczulające na błonę komórkową), a zatem działanie przeciwarytmiczne oparte jest przede wszystkim na blokowaniu receptorów ß-adrenergicz- nych. Pindoioi ma natomiast silnie wyrażone działanie sympatykomimetyczne. Może więc być stosowany u chorych z zaburzeniami rytmu, u których istnieją obawy o wystąpienie niewydolności krążenia [6, 15]. W celu przerwania częstoskurczu podaje się dożylnie 0,4 – 0,8 mg pindololu, z możliwością powtórzenia dawki 0,2 mg co kilka minut do łącznej dawki 1,6 – 2,0 mg.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>