Uszkodzenie naczyń w czasie Odry

W związku z uszkodzeniem naczyń występują ciężkie powikłania: zmiany martwicze kończyn dolnych, palców, małżowin usznych, różnych odcinków skóry, rak wodny. Częste są również następujące powikłania: zapalenie płuc i opłucnej przeważnie ropne, zapalenie krwotoczne nerek, zapalenie ślinianek przyusznych, ropniaki i stany septyczne. W okresie ostrym choroby stwierdza się we krwi zwiększenie liczby krwinek białych, albo niekiedy ich obniżenie obraz krwi wykazuje brak eozynofilów, wzrost procentowy krwinek obojętnochłonnych i mono- cytów. W okresie zdrowienia znowu pojawiają się eozynofile. W rokowaniu należy wziąć pod uwagę szereg czynników, jak stan ogólny organizmu, właściwości epidemii itp., a przede wszystkim wiek chorego. U dzieci dur plamisty przebiega łagodniej, co się tłumaczy odmiennym stanem naczyń krwionośnych i centralnego układu nerwowego, niż to ma miejsce u dorosłych. Śmiertelność wśród ludzi młodych i w wieku średnim waha się między 5—17% (Iwaszencow) u dzieci w wieku do lat 1-0 śmiertelność wynosi 1%, między 11 a 35 rokiem życia 5—14%, u ludzi powyżej 35 lat — 3-0%, a powyżej 5-0 lat waha się między 5-0—1-0-0% (cyt. wg Bogdanowicza).

Rozpoznanie duru plamistego opieramy na charakterystycznych objawach klinicznych, chociaż u dzieci bywają duże trudności diagnostyczne, ponieważ objawy przeważnie nie są dość wyraźnie zaznaczone. Duże znaczenie rozpoznawcze ma odczyn Weila-Felixa, który polega na właściwości surowicy chorego aglutynowania zawiesiny Bact. pio- teus Xig. Odczyn dodatni występuje w 5—6 dniu choroby, przy tym należy brać pod uwagę wysokie miano aglutynacji (powyżej 1 : 5-0-0). Ponieważ odczyn Weila-Felixa występuje dopiero w końcu pierwszego tygodnia, dlatego zostały opracowane nowe metody dające możność wcześniejszego rozpoznania choroby (metoda Nobla, metoda Minkiewicza i reakcja Weigla — aglutynacja z riketsjami).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>