Wymiary zjawiska przestępczości seksualnej część 2

W istocie porównywanie danych z różnych krajów do żadnych miarodajnych wniosków nie może prowadzić, choćby ze względu na różne unormowanie ustawodawstwa w tej kwestii. W Polsce średnio dane roczne za lata 1964 -1968 wykazują, że przestępczość seksualna stanowiła w tym okresie 0,8#/o ogółu zameldowanych przestępstw (12,8 na 100 000 mieszkańców) przyjmując umownie za rok 1965 liczbę 100, w roku 1966 – było ich 118,5, w 1967 r. – 128, w 1968 r. – 107,6 ‚ (Materiały statystyczne INP PAN). Wśród tej grupy przestępstw, jak wiemy, obserwujemy duży wzrost liczby gwałtów (ok. 50% w latach 1965 -1971), spadek liczby pedofilii o ok. 40%. Liczby dotyczące innych przestępstw seksualnych wykazują stabilność (są one zresztą zupełnie niskie).

Do tych danych liczbowych (z Polski) odnieść się trzeba z dużą rezerwą z wielu względów. Po pierwsze – przy ogólnym spadku liczby innych typów przestępstw (z przyczyn rzeczywistych czy „formalno-ustawo- dawczych”, por. Lernell, 1973) siłą rzeczy wzrasta odsetek przestępstw seksualnych, co nie jest faktycznym (bezwzględnym) zwiększeniem ich liczby. Po drugie – obraz statystyczny przesłania ogrom ciemnej liczby, która przy wszystkich typach przestępstw seksualnych jest znaczna, co gorsza – jest silnie zróżnicowana (bez porównania np. większa przy kazirodztwie niż przy zgwałceniach). Ten stan ciemnej liczby skłania nawet niektórych badaczy do sceptycznego poglądu, że dane liczbowe dotyczące przestępstw seksualnych są w ogóle pozbawione wartości poznawczej, ponieważ – przy tak wielkich rozmiarach ciemnej liczby – są to cyfry źupełnie przypadkowe (Jäger, Sexualität und…). Ma rację jednak ten autor, gdy twierdzi, że tak krańcowy sceptyzm jest niesłuszny. Wielkości ciemnej liczby nie są wcale przypadkiem, albowiem znamy na ogół przyczyny powstawania tych wielkości. Przy zgwałceniach decydujący jest przepis samej ustawy, która zakazuje władzom interesowania się przestępstwem bez wniosku pokrzywdzonej. Dotyczy to ana- logicznych przestępstw seksualnych popełnionych bez rzeczywistej pełnej zgody kobiety. Inne czynniki wpływają na miarę wielkości ciemnej liczby przy pedofilii (stosunki wewnątrzrodzinne, nieświadomość dzieci itp.) czy kazirodztwie (krąg stosunków domowych, szczelnie zamknięty dla obcych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>