Zachowanie seksualne młodzieży

W tym zakresie odczuwa się przede wszystkim brak badań reprezentatywnych dla różnych grup społecznych i dla różnych środowisk. Poszczególne badania, nawet liczne, przeprowadzane na próbach incydentalnych czy gniazdowych (w jednej wsi lub w jednej fabryce), nie pozwalają na uświadamianie sobie rzeczywistego społecznego zasięgu pewnych zjawisk.

Zwłaszcza że w pewnych podstawowo ważnych sprawach wyniki badań gniazdowych lub incydentalnych prowadzą do odmiennych wniosków Na przykład badania M. Trawińskiej, H. Malewskiej i M. Kozakiewicza, przeprowadzone na różnych próbach, prowadzą w odniesieniu do wieku inicjacji seksualnej do odmiennych wniosków. –

Łatwo się przekonać, że powyższe zestawienie pozwala tylko w bardzo ogólnym przybliżeniu określić próg rzeczywisty inicjacji młodzieży współczesnej, przy czym badania Trawińskiej wykazały znacznie większe „ obniżenie wieku niż badania Kozakiewicza i Malewskiej, których wyniki są/do siebie zbliżone. Być może, różnica środowisk, z których pochodziły osoby badane, była powodem tej jaskrawej różnicy. Dopóki jednak nie są to badania na próbach reprezentatywnych, przeprowadzone z zastosowaniem jednolitych narzędzi badawczych, wszelkie wnioskowanie na podstawie tych danych jest niebezpieczne i zawodne. Podobnie informacje, uzyskane przez Trawińską w wyniku przeprowadzonych badań wśród młodzieży chłopskiej i robotniczej, wskazujące, iż 6,8/o zbadanych mło-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>